اهداف و وظایف
ایمنی، بهداشت و محیط زیست در دانشگاه خوارزمی به عنوان يك اولویت و ارزش كليدي جهت فراهم آوردن محیط کاری بدون حادثه، بدون آسیب به افراد و بدون صدمه به محیط زیست و تجهیزات و امکانات بوده و بدنبال بهترین عمل در مواجهه با حوادث ناشی از شرایط غیر مترقبه میباشد. اهداف: شناسایی خطر، ارزیابی و کنترل مخاطرات کاری و تدوین اهداف و برنامه های ایمنی و بهداشت، ایمنی محیط زیست به منظور پیشگیری و کاهش خطرات، بیماری ها و حوادث ناشی از کارو فعالیتها، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین، دانشجویان و کارکنان. وظایف: استقرار سیستم پیشنهادات با هدف مشارکت فعال در خصوص مسائل ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی با حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان از طریق ایجاد نگرش جدید، اجرای سیستم تشویق و امتیاز ارتقا، آموزش مستمر و بهبود شرایط محیط کار افزایش آشنایی هریک از کارکنان با کار و شرح وظایف شان در زمینه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و داشتن آمادگی لازم برای انجام کار و تحصیل. دکترالهه امینی دبیر کمیته HSE
اولین پرتال آزمایشگاه های مجازی ویژه دروس عملی
۱۴۰۰/۳/۱۷
ویروس آنفلانزا چیست؟
۱۴۰۰/۳/۱۷
ویروس کرونا چیست؟
۱۴۰۰/۳/۱۷