آزمون آنلاین دانشکده تربیت فنی و مهندسی
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 1.روش علمی و سیستماتیک پیشگیری از حوادث یعنی چه؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
روشی که منجر به پیدا کردن و ریشه یابی جنبه های فنی و مادی (شرایط ناایمن)ایجاد حوادث می شود
با تحقیق پیرامون علل ایجاد حادثه و کشف و شناسایی عاملی که می توان آن را بهتر و اسان تر از دیگر عوامل رفع کرد و عامل اصلی ایجاد حادثه شناخته می شود
روشی که منجر به پیدا کردن جنبه های انسانی ایجاد حوادث (عمل ناایمن) شامل جنبه های جسمانی و فیزیا یکی، روانی و رفتاری و مدیریتی میشود.
استفاده از نشریات ترها، برچسبها و اعلانات در جاهای مناسب به عنوان تبلیغات و مکمل تدابیر اموزشهای حفاظی
2 2.علل ایجاد سوانح چه هستند؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
علل ناشی از فقدان تجهیزات حفاظتی
علل شخصی و انسانی
علل مکانیکی و فنی
علل ناشی از فقدان تجهیزات حفاظتی، شخصی و انسانی و مکانیکی و فنی
3 3.احتراق با ایجاد آتش یعنی چه؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ترکیب یک عنصر شیمیایی با اکسیژن (اکسیداسیون)
تركيب سریع اکسیژن با مواد قابل سوختن که موجب به وجود آمدن حرارت و گرما میشود
ترکیب سریع اکسیژن با اشياء قابل سوختن که موجب به وجود آمدن حرارت و گرما و نیز شعله ونورمی شود
فعل و انفعالی که یک ماده از حالت جامد یا مایع تغییر شکل ناگهانی دهد و به صورت گاز درآید
4 4.مثلث حريق عبارت است از:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
اكسیژن – ماده سوختنی+ گاز co2
ماده سوختنی-حرارت- گاز ازت
حرارت-اکسیژن-گاز co2
اکسیژن-ماده سوختنی-حرارت
5 5.حریقهای نوع A کدام نوع از حریقهای زیر هستند؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خشک
مایعات قابل اشتغال
ادوات برقی
فلزات قابل اشتعال
6 6.کدامیک از فلزات زیر قابل اشتعال نیست؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
منیزیم
پتاسیم
جیوه
سدیم
7 7.کدامیک از گازهای زیر قابل اشتعال نیست؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
اکسیژن
هیدروژن
اتیلن
استیلن
8 8.پوشش یا حفاظ (GUARD) کدامیک از ویژگیهای زیر را نباید داشته باشند؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
حفاظ باید مؤثر و مطمئن باشد و از دسترسی به قسمتهای خطرناک ماشین جلوگیری به عمل آورد.
حفاظ باید متناسب با دستگاه انتخاب شود و مانع روغن کاری، آزمایش، تنظیم و تعمیر آن ماشین نشود.
برای متصدی دستگاه در هنگام کار ناراحتی و مانعی ایجاد نکند .
به آسانی قابل برداشتن و جدا کردن از ماشین باشد.
9 9.لوازم حفاظت انفرادی یعنی چه؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
لوازمی هستند که کارکنان بنا به موقعیت خاص شغلی خود باید از آنها استفاده کنند.
به وسایلی اطلاق میشود که مانند سدی بین شخص و عوامل خطرناک یا مواد و تشعشعات زیان آور قرار میگیرند و مانع صدمه و لطمه به کارکنان می‌شوند.
در واقع حفاظ گذاری انسان برای وارد نشدن ضرر و زیان به انسان است.
همه موارد فوق.
10 10.تعمیرات و نگهداری صحیح ماشینها چرا باعث کاهش حوادث در محیطهای کاری می شود؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
هزینه جابه جایی، بازیابی و بازسازی کالاهایی که به سیب حادثه، دچار خسارت شده اند، کاهش می یابد.
ضریب سلامت، اطمینان و اعتماد آنها بالا میرود و بدین وسیله ایمنی محیط کار به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.
راندمان و کیفیت کار ماشین بهبود می یابد و کار کارگر آسان می‌شود.
نتایجی که از اقدامات حفاظتی قبل از شروع به کار گرفته میشود، از نتایج حاصل از اقدامات حفاظتی پس از کار بسیار سودمند تر است.
11 11.برای استفاده از انواع خاموش کننده ها به کدام گزینه زیر باید توجه کرد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مناسب با وضعیت محل استفاده و به تعداد کافی تهیه شود و در محل مناسب، ثابت و معینی قرار داده شود.
در مقاطع زمانی لازم بازرسی شده و کارآیی آنها تأیید شود .
نحوه استفاده و کار با آنها به افراد شاغل در محل کار آموزش داده شود.
کلیه موارد.
12 12.استفاده از کدام نوع خاموش کننده ها امروزه به سبب تخریب محیط زیست و لايه اوزون، توسط مراکز تحقیقاتی حفاظت محیط زیست ممنوع اعلام شده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خاموش کنندمهای آب و هوا.
خاموش کنندمهای پودری.
خاموش کننده های کفی.
خاموش کننده های هیدروکربورهای هالوژنه.