آزمون آنلاین دانشکده علوم زیستی
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 1.نماد بین المللی خطر زیستی (Biohazard) نشانه چیست؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
اشاره به مواد زیستی دارد که برای زندگی جانداران زنده به ویژه انسان خطرآفرین است
اشاره به آزمایشگاهی دارد که برای کارشناسان آزمایشگاه خطر آفرین است
اشاره به مواد زیستی دارد که فقط برای حیوانات آزمایشگاهی خطر دارد
هیچ کدام
2 2.تقسیم بندی آزمایشگاه های زیستی از نظر امکانات و تجهیزات به چهار دسته بر چه اساسی است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بر اساس امکانات و تجهیزات تعیین می شود
بر اساس ساختار و نحوه طراحی تعیین می شود
بر اساس نوع فرایندهای قابل انجام بر روی ارگانیسم های مختلف تعیین می شود
هر سه گزینه
3 3.در کدام سطح ایمنی آزمایشگاه‌ها بافت ها و مایعات بدن انسان، آدنوویروس ها بررسی می شود؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
سطح ایمنی 1
سطح ایمنی 2
سطح ایمنی 3
سطح ایمنی 4
4 4.از چه طریق ممکن است در معرض مواد شیمیایی خطرناک قرار بگیرید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تنفس
بلعیدن
تماس با دستکش
گزینه الف و ب
5 5.در هنگام کار با عوامل بسیار خطرناک نظیر HIV و ویروس هپاتیت از چه نوع هودی استفاده می شود؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
هود زیستی کلاس I
هود زیستی کلاس II
هود زیستی کلاس III
هر سه گزینه
6 6.کدام یک از مواد آزمایشگاهی زیر را امکان اتوکلاو کردن ندارد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
اتانول
متانول
کلروفرم
گزینه الف و ج
7 7.برگه شناسایی ایمنی (MSDS) مواد شامل چه اطلاعاتی است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
برگه ی اطلاعات فنی می باشد که اطلاعات مربوط به مخاطرات ویژه، کارکردن ایمن را نشان می دهد
دستورالعمل های اضطراری و اطلاعات اساسی بهداشتی و ایمنی مواد شیمیایی را مشخص می کند
اقدامات اوليه اورژانسي و اقدامات اوليه در صورت ريختن اتفاقي ماده شیمیایی را مشخص می کند
هر سه گزینه
8 8.نماد های زیر به چه موردی اشاره دارند؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
قابل انفجار، سمی
تحریک کننده ، خوررنده
خورنده ، اکسید کننده
سمی ، اکسید کننده
9 9.مکانیزم عمومی براي کاهش تعداد میکروارگانیسم ها در روند استریل سازی چیست؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
حرارت
مواد شیمیایی
پرتودهی
هر سه گزینه
10 10.اشعه UV در کدام دسته از مکانیزم های استریل سازی قرار می گیرد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
حرارت
پرتودهی
مواد شیمیایی
هیچ کدام
11 11.کدام یک از موارد زیر جز زباله تقسیم بندی می شوند؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مواد آلوده اي که اتوکلاو شده
مواد آلوده پس از تیمار با مواد ضدعفونی کننده شیمیایی
اجسام تیز و برنده (عفونت زا)
هر سه گزینه
12 12.دستگاهی آزمایشگاهی که در دما و فشار بالا عملکرد ضدعفونی وسایل و مواد را دارد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
سانتریفیوژ
اتوکلاو
ماکروویو
ورتکس
13 13.کدام مورد از مواد شیمیایی ضدعفونی کننده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کلرین
فرمالدهید
اتانول
هر سه گزینه
14 14.هنگام کار با نیتروژن مایع رعایت کدام مورد از اصول ایمنی ضروری است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
هنگام کار با نیتروژن مایع سر را در حد ممکن دور نگه دارید
حتماً از دستکش مخصوص غیرقابل نفوذ که مخصوص کار با نیتروژن است استفاده گردد
حتماً هنگام کار از عینک و ماسک صورت استفاده شود.
هر سه گزینه